- Aidat ve bağışlarınızı Ziraat Bankası Balya Şubesi 75588009-5001 nolu hesaba yatırabilirsiniz. İBAN:TR060001000046755880095001
Duyurular

DUYURU.2021-2022 YILI İÇİN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLECEKTİR.YARARLANMAK İSTEYENLERİN DERNEĞİMİZE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR(BURS SADECE KAYALAR KÖYÜ ÖĞRENCİLERİ VE DERNEK ÜYELERİ İÇİN GEÇERLİDİR)


Balıkesir Hava Durumu
Etkinlik Takvimi
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 13,6801   13,7048
EURO 15,4548   15,4826
       
Namaz Vakitleri
Özlü Sözler
Bizim yolumuz dikenli. Ayağını seven gelmesin.
Sponsorlarımız
Anket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?


 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

BALYA KAYALAR MAHALLESİ SOSYAL DAYANIŞMA, EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı : “Balya Kayalar Mahallesi Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği” dir. Kısa adı : “Kayalar Der” dir.

Derneğin Merkezi : Balya’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Adresi : Kayalar Mahallesi No : 1 BALYA/BALIKESİR

            Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2- Derneğin amacı Kayalar mahallesi halkının yurt içinde ve yurt dışında yaşayanlarla hemşerilik, akrabalık duygu ve bağlarını geliştirmek, sosyal, kültürel ve eğitimleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, mahalledeki kültür varlıklarını korumak, onarmak müzeye dönüştürmek, köy turizmini geliştirmek, çevreyi ve doğayı korumak amacıyla kurulmuştur.

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-      Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2-      Kurs, Seminer, Konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3-      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

4-      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik aracı ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

5-      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmek.

6-      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

7-      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

8-      Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

9-      Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

10-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

11-  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

12-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

13-  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlere kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

14-  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

15-  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

16-  Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek Sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

2-      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

3-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

4-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-      Genel Kurul

2-      Yönetim Kurulu

3-      Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel Kurul,  Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden, şube sayısı üçten fazla olması durumunda genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel Kurul :

1-      Tüzükte belli edilen zamanda olağan.

2-      Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul  3 (Üç) yılda bir Temmuz ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

            Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

            Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Çağrı Usulü *

            Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek ve ya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur, Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            Toplantı Usulü*

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri ve ya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

            Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

            Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

            Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

            Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

            Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

            Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-      Dernek organlarının seçilmesi.

2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3-      Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-      Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

6-      Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

7-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

9-      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

10-  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması .

11-  Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

12-  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması .

13-  Derneğin vakıf kurması .

14-  Derneğin fesih edilmesi .

15-  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması .

16-  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması .

17-  Mevzuata genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi .

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu beş asıl beş yedek üye olarak Genel kurulca seçilir .

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üyeyi belirler.

Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

2-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait Bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

3-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.

4-      Genel Kurulun verdiği yetki ile Taşınmaz Mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5-      Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

6-      Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak .

7-      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

8-      Genel Kurulda alınan kararları uygulamak .

9-      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

10-  Bütçenin uygulanmasını sağlamak .

11-  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek .

12-  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak .

13-  Mevzuatın kendisine verdiği  diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak .

Deneti Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 11- Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir .

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir .

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Denetim Kurulu: Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtları mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

            Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.     

            Derneğin Gelir Kaynakları

            Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-      Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL. aylık olarak ta 1 TL. aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir .

2-      Şube Ödentisi: Derneğin Genel Giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

3-      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar .

4-      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-      Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacı ile giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-      Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları:

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık bürüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin Defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.         

            Tutulacak Defterler

            Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)      İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-) Karar Defteri : Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-) Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir, Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve Giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarih ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

            Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)      Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-) (a) bendinin 1,2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

            Defterin Tasdiki

            Dernekte tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

            Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

            Madde 14- Gelir ve Gider Belgeleri:

            Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği EK-17 de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin

Bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, Perakende Satış Fişi, Serbest Meslek Makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan)   “Ayni Yardım teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, Kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

            Bu belgeler: Ek-13, Ek-124, ve Ek-15 te gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17 de gösterilen biçim ve abatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edilecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            Yetki Belgesi

            Yönetim Kurulu asil üyeler hariç dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreside belirtmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19 da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

            Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki Belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinim görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

            Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerde sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

            Beyanname Verilmesi

            Madde 15- Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sunu itibariyle Dernekler Yönetmeliği EK-19 da yer alan sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 de sunulan)  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

            Bildirim Yükümlülüğü

            Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

            Genel Kurul Sonuç Bildirimi

            Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 de yer alan) Genel Kurul Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul Toplantı Tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli bu fıkrada belirtilen süre içinde ve yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

            Taşınmazların Bildirilmesi

            Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26 da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

            Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

            Dernek tarafından yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4 te belirtilen) “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

            Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

            Değişikliklerin Bildirilmesi

            Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24 te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25 te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            Derneğin İç Denetimi

            Madde 17- Dernekte Genel kurul, Yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

            Derneğin Borçlanma Usulleri

            Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

            Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

            Madde 19- Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

            Şubelerin Görev ve Yetkileri

            Madde 20- Şubeler tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 
 
Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
Arif sarnic
Sağlık sorunumdan haberdar olarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunan dernek başkanı ve yönetici arkadaşlarına teşekkürlerimi sunar çalışmalarında başarılar dilerim

MÜNÜR AK
Emek ve düşünceleri ile kurulmasında katkıda bulunan tüm kurucu ve yöneticilerini kutluyorum. Köyümüz için hayırlı olması dileğiyle yöneticilerine çalışmalarında başarılar dilerim.

şerife tınaz tepe.jansen
köyümün derneğini kuranlara başarılarne.mutlugurur duyuyorum


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız